راهيابي دانش آموز عزيز جناب آقاي حامد ملكي به مرحله استاني حفظ قر آن كريم را به ايشان وخانواده محترمشان تبريك عرض مي نماييم.
 
راهيابي دانش آموز عزيز جناب آقاي احسان بقايي به مرحله استاني اذان را به ايشان وخانواده محترمشان تبريك عرض مي نماييم.
غار نخجیر
غار نخجیر
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران
اردوی قم و جمکران